نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 648,313 5.82 3,220,358 13.45 3,130,013 12.69 3,472,706 13.98
اوراق مشارکت 7,104,686 63.76 12,801,288 53.48 13,783,572 55.89 14,125,277 56.85
سپرده بانکی 5,398,335 48.45 7,638,758 31.91 7,505,568 30.44 6,985,514 28.11
وجه نقد 299 0 1,036 0 1,402 0.01 378 0
واحد صندوق 55,866 0.5 176,944 0.74 156,736 0.64 97,888 0.39
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,064,414 -18.53 98,189 0.41 83,401 0.34 164,839 0.66
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 442,036 3.97 1,958,731 8.18 1,992,812 8.08 2,167,985 8.73