نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین در تاریخ 1389/12/17 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ 14000219-امیدنامه ای
تغییرات صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین مورخ 991021-امیدنامه ای
صورتجلسه مجمع و تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه
صورتجلسه مجمع مورخ 15/12/1396
صورتجلسه مجمع مورخ 10 اسفند 1395
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان به تاریخ 23/05/1395(امیدنامه)
صورتجلسه مجمع صندوق آرمان به تاریخ 14/07/1395(تغییرات امیدنامه)
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 15/12/96
تغییرات امیدنامه در مجمع 19/03/1394
تغییرات امیدنامه در مجمع 19/03/1394 / تغییر حسابرس صندوق / ( اصلاحیه )
تغییرات امیدنامه در مجمع 19/03/1394 (تغییر حسابرس)
تغییرات امیدنامه در مجمع 19/03/1394 ( افزایش هزینه )
تغییرات امیدنامه در مجمع 15/11/1393
تغییرات امیدنامه در مجمع 07/02/1395 ( افزایش سقف )
تغییرات امیدنامه در مجمع 06/11/1394 ( افزایش سقف )
تغییرات امید نامه در مجمع 28/03/1393