نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك كارآفرين 18,500 %92.50
2 كارگزاري بانك كارآفرين 1,500 %7.50