نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٧٠ % از كل دارايي هاي صندوق
   1-1 اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٤٠ % از دارايي هاي صندوق
   1-2 اوراق تضمين شده توسط يك ضامن حداكثر ٣٠ % از دارايي هاي صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس ايران حداقل ١٠ % و حداكثر ٣٠ % از كل دارايي هاي صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٢٠ % از دارايي هاي صندوق
   2-2 سهام و حق تقدم پذيرفته شده در يك صنعت حداكثر ٣٠ % از دارايي هاي صندوق
   2-3 سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس ايران حداكثر ٥% از كل دارايي هاي صندوق