نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1400/03/14 1400/03/17
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرين منتهی به تاریخ 1399/02/14 1400/02/22
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهي به تاريخ 1400/01/14( حسابرسی نشده) 1400/02/11
اطلاعات و صورت‌هاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهي به تاريخ 1400/01/14( حسابرسی نشده) 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
\ 1400/02/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان سرمایه گذاری کارآفرین منتهی به تاریخ 1400/01/14 1400/01/18
ٌصورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به تاریخ 1399/12/14 1399/12/16
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهي به 1399/07/14(حسابرسی شده) 1399/12/06
صورت هاي مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهي به 1399/07/14(حسابرسی شده) 1399/12/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان سرمایه گذاری کارآفرین منتهی به تاریخ 1399/11/14 1399/11/19
گزارش عملکرد9ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به 1399/10/14 1399/11/12
اطلاعات و صورت ها ی مالی 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1399/10/14 1399/11/12
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1399/10/14 1399/10/20
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرين 1399/09/14 1399/09/19
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرين منتهی به تاریخ 1399/08/14 1399/08/20
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به 1399/07/14(حسابرسی نشده) 1399/08/14
صورت های مالی 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به 1399/07/14(حسابرسی نشده) 1399/08/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرين منتهی به تاریخ 1399/07/14 1399/07/16
صورت های مالی سالانه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 14-01-99( اصلاحیه حسابرسی شده) 1399/07/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1399/06/14 1399/06/22
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرين منتهی به تاریخ 1399/05/14 1399/05/21
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به 1399/04/14 1399/05/11
صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به 1399/04/14 1399/05/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1399/04/14 1399/04/23
گزارش عملکرد سالانه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 14-01-99( حسابرسی شده) 1399/04/09
صورت های مالی سالانه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 14-01-99( حسابرسی شده) 1399/04/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1399/03/14 1399/03/19
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرين منتهی به 1399/02/14 1399/02/24
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهي به 1399/01/14 1399/02/10
صورت هاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهي به 1399/01/14 1399/02/10
صورت وضعيت پرتفوي صندوق ارمان كارافرين منتهي به ٩٩/٠١/١٤ 1399/01/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به تاریخ 1398/12/14 1398/12/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به تاریخ 1398/11/14 1398/11/19
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 14-10-98 1398/11/13
صورت های مالی نه ماهه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 14-10-98 1398/11/13
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرين منتهي به تاريخ 1398/10/14 1398/10/22
گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1398/09/14 1398/09/24
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 1398/07/14(حسابرسی شده) 1398/09/18
صورت های مالی شش ماهه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 1398/07/14(حسابرسی شده) 1398/09/18
گزارش صورت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1398/08/14 1398/08/22
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1398/07/14 1398/08/14
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1398/07/14 1398/08/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به تاریخ 1398/07/14 1398/07/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به تاریخ 1398/06/14 1398/06/20
صورت وضعیت پرتفوی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1398/05/14 1398/05/19
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهي به 1398/04/14 1398/05/09
صورت هاي مالي دوره مالی 3 ماهه صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهي به 1398/04/14 1398/05/09
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرين منتهي به تاريخ 1398/04/14 1398/04/23
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه ‏گذاری آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1398/01/14 1398/04/16
صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه ‏گذاری آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1398/01/14 1398/04/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين منتهی به تاریخ 1398/03/14 1398/03/20
صورت وضعیت پرتفوی صندوق آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1398/02/14 1398/02/18
گزارش عملکرد صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 14-01-98( حسابرسی نشده) 1398/02/11
صورت های مالی سالانه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 14-01-98( حسابرسی نشده) 1398/02/11
گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1398/01/14 1398/01/21
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق آرمان منتهی به 1397/12/14 1397/12/22
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/11/14 1397/11/23
گزارش عملکرد صندوق آرمان کارآفرین نه ماهه منتهی به 14 دی 1397 1397/11/09
صورتهای مالی صندوق آرمان کارافرین نه ماهه منتهی به 1397/10/14( حسابرسی نشده) 1397/11/09
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/10/14 1397/10/19
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/09/14 1397/09/21
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 1397/07/14 1397/09/13
صورت های مالی شش ماهه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به1397/07/14 (حسابرسی شده) 1397/09/13
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/08/14 1397/08/23
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 14 مهرماه 1397 1397/08/09
صورتهای مالی شش ماهه صندوق آرمان کارافرین منتهی به 1397/07/14( حسابرسی نشده) 1397/08/09
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/07/14 1397/07/21
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/06/14 1397/06/24
صورتهای مالی صندوق آرمان کارافرین منتهی به 1397/01/14( حسابرسی شده)- اصلاحی 1397/05/27
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/05/14 1397/05/21
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 14 تیر 1397 1397/05/09
صورتهای مالی صندوق آرمان کارافرین سه ماهه منتهی به 1397/04/14 1397/05/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/01/14 1397/05/07
صورتهای مالی صندوق آرمان کارافرین منتهی به 1397/01/14( حسابرسی شده) 1397/05/07
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/04/14 1397/04/25
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان کارآفرین یکماهه منتهی به 1397/03/14 1397/03/27
گزارش پرتفوی صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 1397/02/14 1397/02/30
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 14 فروردین 1397 1397/02/23
صورتهای مالی سالانه صندوق آرمان کارآفرین منتهی به 1396/01/14( حسابرسی نشده) 1397/02/16
گزارش صورت پرتفوی صندوق آرمان منتهی به 1397/01/14 1397/02/10
گزارش افشاي پرتفوي صندوق آرمان کارآفرين منتهي به تاريخ 1396/12/14 1397/01/15
گزارش افشاي پرتفوي صندوق آرمان کارآفرين منتهي به تاريخ 1396/11/14 1396/12/09
گزارش پرتفوی صندوق آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1396/10/14 1396/11/11
صورت های مالی 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1396/10/14 1396/11/11
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1396/10/14 1396/11/11
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/07/14(حسابرسی شده) 1396/10/26
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/07/14(حسابرسی شده) 1396/10/26
گزارش پرتفوی صندوق آرمان کارآفرین منتهی به تاریخ 1396/09/14 1396/10/16
صورت های مالی 6 ماهه صندوق سرمایه‏ گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1396/07/14(حسابرسی نشده) 1396/08/08
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین منتهی به 1396/07/14(حسابرسی نشده) 1396/08/08
صورت های مالی 3ماهه صندوق آرمان منتهی به 1396/04/14 1396/05/11
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق آرمان منتهی به 1396/04/14 1396/05/11
صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 1396/01/14 (حسابرسی شده) 1396/04/24
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1396/01/14 (حسابرسی شده) 1396/04/24
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 14 فروردین 96 1396/04/20
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 14 فروردین 96 1396/04/20
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 14/01/1396(حسابرسی نشده) 1396/02/10
صورتهای مالی سالانه منتهی به 14/01/1396(حسابرسی نشده) 1396/02/10
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 14-07-1395 ( حسابرسی شده ) 1395/11/20
صورتهای مالی دوره نه ماه منتهی به تاریخ 1395/10/14 1395/11/09
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 14-07-1395 ( حسابرسی نشده ) 1395/08/10
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1393/04/14 (حسابرسی نشده) 1395/05/14
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 14-04-1395 1395/05/10
صورت های مالی یکساله منتهی به 14-01-1395(حسابرسی شده) 1395/04/12
صورتهای مالی یکساله منتهی به 14-01 -1395( حسابرسی نشده ) 1395/02/11
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 14-07-1394( حسابرسی شده ) 1394/12/17
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 14-10-1394 ( حسابرسی نشده ) q 1394/11/11
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 14-07-1394 ( حسابرسی نشده ) 1394/08/13
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 14-04-1394 ( حسابرسی نشده ) 1394/04/29
صورتهای مالی یکساله منتهی به 14-01 -1394 ( حسابرسی شده) 1394/03/06
صورتهای مالی یکساله منتهی به 14-01 -1394 ( حسابرسی نشده ) 1394/02/09
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 14-10-1393 ( حسابرسی نشده ) 1393/11/12
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 14-07-1393 ( حسابرسی شده ) 1393/09/17
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 14-07-1393 ( حسابرسی نشده ) 1393/07/28
صورت های مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 1393/01/14 1393/03/05
صورت های مالی یکساله منتهی به 114-01-1393 حسابرسی نشده 1393/02/10
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 14-10-1392 ( حسابرسی نشده ) 1392/11/13
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 14/07/1392 ( حسابرسی شده ) 1392/09/03
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 14/07/1392 ( حسابرسی نشده ) 1392/08/13
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 14/04/1392 - اصلاحیه( حسابرسی نشده ) 1392/05/15
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 14/04/1392 ( حسابرسی نشده ) 1392/05/12
صورتهای مالی یکساله منتهی به 1392/01/14 ( حسابرسی شده ) 1392/03/04
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1391/10/14 (حسابرسی نشده) 1391/11/15
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1391/7/14 (حسابرسی شده) 1391/09/01
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1391/7/14 (حسابرسی نشده) 1391/08/10
صورتهای مالی سه ماه منتهی به 14/04/1391 ( حسابرسی نشده ) 1391/05/11
صورتهای مالی سه ماه منتهی به 14/04/1391 ( حسابرسی نشده ) 1391/04/03
صورتهای مالی دوره یکساله صندوق منتهی به تاریخ 14/01/1391 ( حسابرسی نشده ) 1391/02/18
صورتهای مالی دوره نه ماه منتهی به تاریخ 15/10/1390 ( حسابرسی نشده ) 1390/11/25
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده 1390/09/26