بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 195,276 2.34 806,892 7.33 873,757 7.68 870,627 7.49
اوراق مشارکت 5,791,624 69.45 5,292,535 48.1 5,753,701 50.6 5,962,572 51.28
سپرده بانکی 5,076,556 60.88 4,808,021 43.69 4,627,643 40.7 4,677,711 40.23
وجه نقد 46 0 111 0 154 0 156 0
سایر دارایی ها -2,780,224 -33.34 34,071 0.31 52,809 0.46 51,319 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 177,370 2.13 624,919 5.68 678,575 5.97 676,475 5.82