بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 217,431 2.57 919,488 7.75 975,579 7.92 983,849 7.77
اوراق مشارکت 5,807,345 68.72 6,154,347 51.88 6,503,822 52.83 6,763,693 53.43
سپرده بانکی 5,064,551 59.93 4,660,031 39.28 4,701,733 38.19 4,775,968 37.73
وجه نقد 48 0 127 0 94 0 64 0
سایر دارایی ها -2,696,107 -31.91 63,818 0.54 63,462 0.52 65,560 0.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 193,131 2.29 697,875 5.88 720,093 5.85 710,103 5.61