بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 174,789 2.12 635,813 5.89 723,590 6.74 774,305 7.17
اوراق مشارکت 5,801,314 70.31 4,983,476 46.19 4,860,374 45.29 4,932,587 45.64
سپرده بانکی 5,088,965 61.68 5,075,731 47.04 5,067,192 47.22 4,960,003 45.9
وجه نقد 44 0 96 0 89 0 42 0
سایر دارایی ها -2,868,935 -34.77 33,666 0.31 19,126 0.18 77,311 0.72
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 161,953 1.96 470,184 4.36 532,865 4.97 622,818 5.76