نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 586,485 5.42 2,676,544 11.07 3,401,956 14.46 3,354,034 14.45
اوراق مشارکت 6,955,426 64.27 12,334,128 51 11,956,761 50.81 11,940,747 51.43
سپرده بانکی 5,344,615 49.39 8,942,955 36.98 7,890,117 33.53 7,652,374 32.96
وجه نقد 277 0 674 0 614 0 766 0
واحد صندوق 49,228 0.45 107,743 0.45 194,842 0.83 187,215 0.81
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,114,372 -19.54 120,397 0.5 90,071 0.38 83,780 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 404,216 3.74 1,682,422 6.96 1,935,080 8.22 1,923,437 8.28