بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 160,975 1.97 512,067 4.86 572,735 5.27 585,322 5.5
اوراق مشارکت 5,824,312 71.16 4,978,111 47.22 5,039,491 46.38 5,075,895 47.65
سپرده بانکی 5,091,519 62.21 4,949,056 46.95 5,172,029 47.6 4,929,653 46.28
وجه نقد 43 0 79 0 119 0 208 0
سایر دارایی ها -2,946,305 -36 43,264 0.41 20,899 0.19 1,046 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 152,744 1.87 390,941 3.71 428,905 3.95 433,946 4.07