بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین به همراه توضیحات