بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع صندوق آرمان کارآفرین مورخ 98/05/06(امیدنامه ای) 1398/05/23
صورتجلسه مجمع صندوق آرمان کارآفرین مورخ 98/05/06(اساسنامه ای) 1398/05/23
صوتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق آرمان کارآفرین مورخ 7-12-97 1397/12/28
صوتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق آرمان کارآفرین مورخ 7-12-97 1397/12/26
اگهی دعوت به مجمع تمدید فعالیت مورخ 7-12-97 1397/11/28
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 20-05-1397 1397/06/11
صورتجلسه مجمع مورخ 15-12-1396 1396/12/28
صورتجلسه مجمع 960817-تغییرات اساسنامه ای 1396/09/05
صورتجلسه مجمع 960817-تغییرات امیدنامه ای 1396/09/05
صورتجلسه مجمع و تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه 1396/05/18
صورتجلسه مجمع و تایید سازمان جهت تغییرات اساسنامه 1396/05/18
صورتجلسه مجمع مورخ 10 اسفند 1395 1396/01/16
صورتجلسه مجمع صندوق آرمان به تاریخ 14-07-1395(تغییرات اساسنامه) 1395/08/09
صورتجلسه مجمع صندوق آرمان به تاریخ 14-07-1395(تغییرات امیدنامه) 1395/08/05
صورتجلسه مجمع صندوق آرمان به تاریخ 23-05-1395(تغییرات امیدنامه) 1395/06/14
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری آرمان به تاریخ 23-05-1395 1395/06/14
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 07-02-1395(افزایش سقف) 1395/02/18
تاییدیه سازمان یرای افزایش سقف صندوق آرمان کارآفرین به تاریخ 07-02-1395 1395/02/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 14-10-1394 1394/12/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 06-11-1394(افزایش سقف) 1394/11/11
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری آرمان به تاریخ 19-03-1394 ( اصلاحیه ) 1394/04/22
صورتجلسه‌مجمع‌صندوق‌سرمایه گذاری‌آرمان کارآفرین‌به‌تاریخ19-03-1394(افزایش هزینه 1394/04/20
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 1394/03/19 1394/04/03
صورتجلسه مجمع صندوق‌سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ19-03-1394 (افزایش سقف) 1394/03/31
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 11-15-1393 1393/11/20
صورتجلسه تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین 1393/08/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان-تغییرات امیدنامه به تاریخ 28-03-1393 1393/04/10
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری آرمان به تاریخ 28-03-1393 1393/04/10
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 09/06/1392 1392/06/26
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 22/4/1392 1392/04/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 22/03/1392 1392/04/29
آگهی تغییرات صندوق 1391/09/13
صورتجسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین به تاریخ 19/4/1391 1391/04/28
آخرین مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان کار آفرین بابت تغییرات بند 4-10 امیدنامه 1390/03/29