نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق آرمان مورخ 1396/08/17

به اطلاع می رساند مجمع صندوق آرمان کارآفرین به منظور تغییرات اساسنامه و امیدنامه روز چهارشنبه مورخ 1396/08/17 ساعت 10 در محل اقامت مدیر صندوق واقع در بلوار آفریقا،بلوار صبا، پلاک8 تشکیل میگردد.