نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجوز فعالیت صندوق

مجوز فعالیت صادره به شماره ١٢١/١٣٦٠٨٨ مورخ ١٣٩٠/٠١/٢٤ برای فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین ثبت شده به شماره ٢٧٢١٦ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٥٠٦٠٠٠ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و شماره ١٠٨٤٥ نزد این سازمان ، تا پایان تاریخ ١٣٩٥/٠١/١٤ تمدید گردید .